Άρθρο 32 [ Επιμερισμός αμοιβών και δαπανών ]

  1. Με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης ως προς τον επιμερισμό μεταξύ των μερών των αμοιβών και δαπανών, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε μέρος βαρύνεται με τις αμοιβές και δαπάνες του ορισμένου από αυτό διαιτητή και με τις δαπάνες και αποζημιώσεις ή αμοιβές των προταθέντων από αυτό μαρτύρων και των ορισθέντων από αυτό πραγματογνωμόνων, δικηγόρων και λοιπών συμβούλων, ενώ οι αμοιβές και δαπάνες του μοναδικού διαιτητή ή του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου, όπως και οι λοιπές αμοιβές και δαπάνες που σχετίζονται με τη διαιτησία, βαρύνουν εξ ημισείας τα μέρη.

  2. Ο επιμερισμός των αμοιβών και δαπανών γίνεται από το διαιτητικό δικαστήριο βάσει πίνακα που υποβάλει κάθε μέρος το αργότερο με το τελευταίο διαδικαστικό έγγραφο που καταθέτει στο διαιτητικό δικαστήριο και μετά από συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της δίκης και ιδίως την έκταση της νίκης και της ήττας του κάθε μέρους, ισχύει δε αναγωγικώς μεταξύ των μερών. Προς το σκοπό αυτόν και ειδικώς όσον αφορά τους ορισθέντες από τα μέρη πραγματογνώμονες, δικηγόρους και λοιπούς συμβούλους, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι εύλογες αμοιβές και δαπάνες αυτών. Κανένα μέρος δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με αμοιβές και δαπάνες του προηγουμένου εδαφίου που πραγματοποίησε άλλο μέρος, πέραν ενός ποσοστού 20% επί του επιδικασθέντος ποσού ή, αν δεν επιδικάσθηκε κανένα ποσόν, επί του αιτουμένου κεφαλαίου.

  3. Έναντι κάθε μέλους του διαιτητικού δικαστηρίου, τα μέρη ενέχονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις οφειλόμενες σε αυτό αμοιβές και τις γενόμενες από αυτό δαπάνες, ενώ για κάθε σχετική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια του Πειραιά.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login