Πρότυπες Διαιτητικές Ρήτρες

Οι διαιτητικές ρήτρες που ακολουθούν είναι πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά δεν αποκλείεται διαφορετική διατύπωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης συμβάσεως.


1. Πρώτη Εναλλακτική Διατύπωση

Κάθε διαφορά από την παρούσα Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή θα επιλύεται με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τους Κανόνες της «Ενώσεως για τη Ναυτική Διαιτησία» (Πειραιώς) όπως ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαιτησίας.

2. Δεύτερη Εναλλακτική Διατύπωση

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση ή έχουν σχέση με αυτήν θα επιλύονται οριστικώς με διαιτησία στον Πειραιά βάσει των Κανόνων Ναυτικής Διαιτησίας της «Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία» (Πειραιώς), όπως θα ισχύουν κατά την έναρξη της διαιτησίας, από έναν ή περισσότερους διαιτητές που θα ορίζονται σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες.

 

3. Τρίτη Εναλλακτική (λεπτομερέστερη) Διατύπωση

Κάθε διαφορά από την παρούσα Σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν θα επιλύεται με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τους Κανόνες της «Ενώσεως για τη Ναυτική Διαιτησία» (Πειραιώς) όπως ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαιτησίας. Κάθε διάδικος θα διορίζει ένα διαιτητή και οι δύο διαιτητές θα διορίζουν από κοινού τον τρίτο, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών για τον διορισμό του τρίτου διαιτητή μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στον όρο αυτό, ο τρίτος διαιτητής θα διορίζεται από τον Πρόεδρο της «Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία» (Πειραιώς) μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους διαιτητές. Το εναγόμενο μέρος θα διορίζει τον διαιτητή του μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της ειδοποίησης για την διαιτησία από τον αιτούντα, η οποία θα περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ και e-mail) του διαιτητού και του αντικλήτου του αιτούντος. Εάν το εναγόμενο μέρος παραλείψει να διορίσει διαιτητή και αντίκλητο μέσα στην προθεσμία αυτή, ο διαιτητής του εναγομένου θα διορίζεται μετά από αίτηση του ενάγοντος από τον Πρόεδρο της «Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία» (Πειραιώς). Οι δύο διαιτητές πρέπει να διορίσουν τον τρίτο διαιτητή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το διορισμό του δεύτερου διαιτητού.


Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login