Άρθρο 24 [ Αιτιολογία αποφάσεων ]

  1. Όλες οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες.

  2. Εφόσον υπάρχει ρητή προγενέστερη συμφωνία των μερών, η απόφαση εκδίδεται χωρίς αιτιολογία. Μπορεί να συνοδεύεται όμως από χωριστό ανεπίσημο και εμπιστευτικό έγγραφο, το οποίο περιέχει συνοπτικά την αιτιολογία χωρίς να αποτελεί τμήμα της αποφάσεως.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login