Άρθρο 21 [ Γνωστοποιήσεις ]

Μετά από τον ορισμό αντικλήτου, κάθε έγγραφο που απευθύνεται στα μέρη αποστέλλεται ή διαβιβάζεται μόνο σε αυτόν α) με συστημένη επιστολή και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αν παραδόθηκε στην ταχυδρομική του διεύθυνση, β) με προσωπική παράδοση από αγγελιοφόρο ή courier, γ) με τηλεομοιοτυπία (fax), δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) επιβεβαιούμενο ή ε) μέσω δικαστικού επιμελητού.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login