Άρθρο 17 [ Προσδιορισμός και αναβολή ακροαματικής διαδικασίας ]

  1. Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας καθορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο και δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες από την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν αντικρούσεων των μερών. Τα μέρη πρέπει να κλητεύονται από το διαιτητικό δικαστήριο το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν αντικρούσεων.

  2. Προσδιορισθείσα ακροαματική διαδικασία δεν μπορεί να αναβληθεί παρά μόνο για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

  3. Σε περίπτωση αναβολής με βάση την προηγούμενη παράγραφο, η νέα ημερομηνία ενάρξεως της ακροαματική διαδικασίας δεν μπορεί να απέχει πέραν των 30 ημερών από αυτήν της αναβληθείσας και ορίζεται στην απόφαση της αναβολής.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login