Άρθρο 13 [ Διαιτησία βάσει μόνον εγγράφων ]

  1. Όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ (ή το  ισάξιο σε άλλο νόμισμα κατά την έναρξη της διαιτησίας) η διαιτησία διεξάγεται αποκλειστικά βάσει εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων ενόρκων βεβαιώσεων) χωρίς διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει άλλως.

  2. Εντός 5 εργασίμων ημερών από την αποδοχή του ορισμού του ο μοναδικός διαιτητής καλεί τα μέρη να του υποβάλουν σε προθεσμία 20 εργασίμων ημερών από της κλήσεως υπομνήματα με τους ισχυρισμούς τους, το σύνολο των σχεικών αποδεικτικών τους μέσων και τις τυχόν ένορκες βεβαιώσεις, μεταφρασμένων στη γλώσσα της διαιτησίας ή στην αγγλική γλώσσα. Εντός 10 εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση του μοναδικού διαιτητή, η οποία γίνεται ταυτόχρονα προς όλα τα μέρη εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή των υπομνημάτων ή τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, τα μέρη μπορούν να υποβάλουν εκατέρωθεν αντικρούσεις.

  3. Κατόπιν συμφωνίας των μερών, με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου μπορεί να διενεργηθεί και διαιτησία το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει σε αξία τις 50.000 ευρώ (ή το ισάξιο σε άλλο νόμισμα κατά την έναρξη της διαιτησίας).

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login