Άρθρο 1 [ Πεδίο εφαρμογής ]

  1. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται σε ναυτικές και άλλες εμπορικές διαφορές κατόπιν συμφωνίας των μερών. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται όταν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτούς είτε σε διαιτητική ρήτρα ή διαιτητική συμφωνία, είτε σε μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

  2. Η ονομασία των παρόντων Κανόνων είναι «Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας της «Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία (2007)» (στο εξής «Κανόνες»)

  3. Κάθε αναφορά στους Κανόνες σε διαιτητική ρήτρα, διαιτητική συμφωνία ή άλλη συμφωνία, νοείται ως αναφορά στους Κανόνες όπως θα ισχύουν κατά την έναρξη της οικείας διαιτησίας.

  4. Τα μέρη μπορούν ελεύθερα να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τους Κανόνες για κάθε επιμέρους διαφορά, εκτός αν έχουν ήδη οριστεί οι διαιτητές, οπότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτών.

  5. Οι Κανόνες, όπως τυχόν τροποποιούνται βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διαιτητικής ρήτρας ή διαιτητικής συμφωνίας των μερών.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login