Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1   [ Πεδίο εφαρμογής ]

 1. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται σε ναυτικές και άλλες εμπορικές διαφορές κατόπιν συμφωνίας των μερών. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται όταν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτούς είτε σε διαιτητική ρήτρα ή διαιτητική συμφωνία, είτε σε μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

 2. Η ονομασία των παρόντων Κανόνων είναι «Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας της «Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία (2007)» (στο εξής «Κανόνες»)

 3. Κάθε αναφορά στους Κανόνες σε διαιτητική ρήτρα, διαιτητική συμφωνία ή άλλη συμφωνία, νοείται ως αναφορά στους Κανόνες όπως θα ισχύουν κατά την έναρξη της οικείας διαιτησίας.

 4. Τα μέρη μπορούν ελεύθερα να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τους Κανόνες για κάθε επιμέρους διαφορά, εκτός αν έχουν ήδη οριστεί οι διαιτητές, οπότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτών.

 5. Οι Κανόνες, όπως τυχόν τροποποιούνται βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διαιτητικής ρήτρας ή διαιτητικής συμφωνίας των μερών.

Άρθρο 2  [ Ορισμοί ]

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητώς στους Κανόνες,

 1. «Ένωση» είναι η «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία» .

 2. «Κατάλογος Διαιτητών» σημαίνει Κατάλογος Διαιτητών της Ένωσης.

 3. «Διαιτητικό δικαστήριο» είναι το συγκροτούμενο τόσο από μοναδικό διαιτητή, όσο και από δύο ή περισσότερους διαιτητές.

 4. «Εργάσιμες ημέρες» είναι οι ημέρες που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημες αργίες στον τόπο της διαιτησίας.

 5. Ως «Πρόεδρος της Ένωσης», σε περίπτωση ανυπαρξίας, απουσίας ή αδυναμίας αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 3  [ Ρυθμίσεις πλαισίου ]

Εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά,

 1. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από έναν μοναδικό διαιτητή αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ (ή το ισάξιο σε άλλο νόμισμα κατά την έναρξη της διαιτησίας) και από τρεις διαιτητές αν η αξία της διαφοράς υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.

 2. Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι ο Πειραιάς, θα διεξάγεται δε σε χώρο που θα ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο.

 3. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η ελληνική, εκτός αν κάποιο από τα μέρη διαφωνήσει εγγράφως και ρητώς, οπότε θα είναι η αγγλική. Η διαφωνία διατυπώνεται από μεν τον ενάγοντα με το έγγραφο προσφυγής στη διαιτησία, από δε τον εναγόμενο εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας.

 4. Δεν επιτρέπεται έφεση ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 4  [ Τύπος και δεσμευτικότητα συμφωνίας διαιτησίας ]

 1. Η συμφωνία διαιτησίας είναι έγγραφη.

 2. Ο έγγραφος τύπος πληρούται ιδίως όταν η συμφωνία διαιτησίας περιέχεται σε έγγραφο που έχει υπογραφεί από τα μέρη, σε ανταλλαγή επιστολών, τηλετυπημάτων, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτύπων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας που καταγράφουν τη συμφωνία. Ο έγγραφος τύπος πληρούται επίσης όταν προφορική συμφωνία διαιτησίας καταγράφεται σε έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε από το ένα μέρος στο άλλο ή από τρίτον σε όλα τα μέρη, το δε περιεχόμενο του εγγράφου, για το οποίο δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, να θεωρηθεί ως περιεχόμενο της σύμβασης.

 3. Η περιεχόμενη σε φορτωτική διαιτητική ρήτρα δεσμεύει τόσο τον μεταφορέα και τον φορτωτή, όσο και τους μεταγενέστερους κομιστές της. Ειδικά για τις σχέσεις μεταξύ μεταφορέα και φορτωτή, ο κανόνας του προηγουμένου εδαφίου ισχύει μόνον εφόσον δεν υπάρχει διάφορη ρύθμιση στο συναφθέν από αυτούς ναυλοσύμφωνο.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login