Υποθέσεις διαιτησίας εξετάζονται στον Πειραιά

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ειδική Έκδοση "ΝΑΥΤΙΛΙΑ" με την ευκαιρία της έκθεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, 2/06/2008
Οι πρώτες υποθέσεις διαιτησίας εξετάζονται ήδη στον Πειραιά, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο χρόνια με την ίδρυση του Σωματείου «Ενωση για τη Ναυτική Διαιτησία», με έδρα τον Πειραιά (Piraeus Association for Maritime Arbitration), με σκοπό η ναυτική διαιτησία να «καταπλεύσει» στο πειραϊκό λιμάνι.


Η «Ενωση για τη Ναυτική Διαιτησία» με έδρα τον Πειραιά ιδρύθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη Ναυτιλία.

Ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως είναι πρώην ανώτατοι δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, τραπεζίτες, ναυτιλιακοί δικηγόροι και άλλες προσωπικότητες που έχουν ασχοληθεί με τη ναυτιλία από διάφορες πλευρές.

Σκοπός της Ενώσεως είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτιλιακής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά, καθώς και η δημιουργία ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών.

Πρόθεση είναι αυτή η διαιτησία να αποτελέσει μια εναλλακτική διαδικασία επιλύσεως ναυτιλιακών διαφορών αξιόπιστη, διεθνώς αναγνωρίσιμη και ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με μικρότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο από άλλες διεθνείς διαιτησίες.

Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα. Οι διάδικοι μπορούν ελεύθερα να ορίσουν τον διαιτητή τους από μέλη ή μη μέλη της Ενώσεως και, αν οι διαιτητές συμφωνούν, μπορούν να επιλέγουν τον επιδιαιτητή από μέλη ή μη μέλη της Ενώσεως.

Επιπλέον, οι διάδικοι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα αλλοδαπούς διαιτητές, νομικούς παραστάτες ή άλλους συμβούλους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τον μόνο διαιτητή ή τον επιδιαιτητή ορίζει ο πρόεδρος της Ενώσεως μεταξύ των τακτικών μελών της. Παράλληλα, η διαδικασία διαιτησίας -περιλαμβανομένης και της ακροαματικής διαδικασίας- μπορεί να διεξάγεται σε τόπο διαφορετικό από τον Πειραιά. Η διαδικασία μπορεί επίσης να διεξάγεται στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα, η οποία θα συμφωνηθεί, και για την ουσία της διαφοράς μπορεί να εφαρμόζεται Δίκαιο άλλης χώρας.

Οι διαιτησίες θα διέπονται από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα, και θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Ενωση. Αυτοί οι Κανόνες θα είναι εύκολα προσβάσιμοι από τους διαδίκους διεθνώς και σε αυτούς θα αναφέρονται οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και ιδίως των ναυλοσυμφώνων και των αγοραπωλησιών πλοίων και άλλων συμφωνιών.

Η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτιλιακής Διαιτησίας στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου ναυτιλίας και διαιτησίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για την επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών σε πλοιοκτήτες, ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίων και τους ασφαλιστές τους• ο Πειραιάς μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login