Καταστατικό (Τροποποιημένο)

"Σε Ισχύ Από 19 Δεκεμβρίου 2006"

Α ρ θ ρ ο 1


Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα.

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο για την προαγωγή της διαιτησίας ως τρόπου επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών και την επεξεργασία των κανόνων διεξαγωγής της με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ» με έδρα τον Πειραιά. Για τις σχέσεις του Σωματείου με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται ως “Piraeus Association for Maritime Arbitration”.


Α ρ θ ρ ο 2

Σκοπός & Μέσα.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα, η πρακτική επιβεβαίωση των πλεονεκτημάτων του και η διάδοση της διαιτησίας ως τρόπου λύσης ιδιωτικών διαφορών καθώς και η σύσταση ομάδας προσώπων που απολαμβάνουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των μελών της ναυτιλιακής κοινότητος, και είναι κατάλληλα να αναλαμβάνουν διαιτησίες, και να παρέχουν σ’ αυτά την δυνατότητα να επιλέγουν την διαιτησία στην Ελλάδα για την λύση των διαφορών τους.

Τα μέσα με τα οποία το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση του πιο πάνω σκοπού του είναι , μεταξύ άλλων:

[α] Η γενική αποδοχή της καταλληλότητος των τακτικών μελών του Σωματείου να αναλαμβάνουν ναυτικές διαιτησίες και να επιλύουν με επιτυχία τις υποβαλλόμενες σ’αυτά διαφορές.

[β] Παραστάσεις και διαβήματα προς δημόσιες ή άλλες αρχές και προς ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή μέτρων που προάγουν την ναυτική διαιτησία στην Ελλάδα και συντελούν στην ευρύτερη χρησιμοποίησή της.

[γ] Η γραμματειακή υποστήριξη των διαιτησιών, στο μέτρο που προβλέπεται από τους κανόνες Ναυτικών Διαιτησιών που αναφέρονται στο αρθρ. 4.

[δ] Η μελέτη των κανόνων για την διεξαγωγή ναυτικών διαιτησιών και η από καιρού σε καιρό επανεξέταση και αναθεώρηση τους.

[ε] Η υποβοήθηση της προσπαθείας των τακτικών μελών του Σωματείου να προαγάγουν την κατάρτισή τους στα έργα του διαιτητή και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο ναυτικό δίκαιο.

[στ] Η ενημέρωση των μελών για την εξέλιξη των συναλλακτικών συνηθειών του θαλασσίου εμπορίου, για τις μεταβολές του ναυτικού δικαίου, για τις αλλαγές της διαιτητικής διαδικασίας διεθνώς και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων για τα μέλη του Σωματείου και τρίτους.

[ζ] Η παροχή στα τακτικά μέλη του Σωματείου πληροφοριών επί ειδικών ζητημάτων που αναφέρονται στις διαιτησίες τις οποίες διεξάγουν.

[η] Η λήψη των μέτρων πού κρίνονται κάθε φορά αναγκαία για την προστασία της φήμης και της υπόληψης των μελών του Σωματείου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους ως διαιτητών ή επιδιαιτητών.

Α ρ θ ρ ο 3

Μέλη.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα. Αρωγά και επίτιμα μέλη μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα.

[α] Τακτικά μέλη αποτελούν πρόσωπα πού είναι κατάλληλα να αναλάβουν έργα διαιτητού ή επιδιαιτητού σε ναυτικές διαιτησίες λόγω επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, προηγουμένης εμπειρίας κλπ., απολαμβάνουν την εκτίμηση και εμπιστοσύνη του ναυτιλιακού κόσμου για την αμεροληψία και ακεραιότητά τους, έχουν ως ενασχόλησή τους την διεξαγωγή διαιτησιών και εν γένει συγκεντρώνουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τα επιλέξουν οι συναλλασσόμενοι για διαιτητές και αποτελούν τον κατάλογο των διαιτητών.

[β] Αρωγά μέλη αποτελούν πρόσωπα τα οποία εκτιμούν την σημασία των σκοπών του Σωματείου και την ωφέλεια της ελληνικής ναυτιλίας από την εκπλήρωσή τους και επιθυμούν να ενισχύσουν υλικά ή ηθικά το Σωματείο. Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου και ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων που εισάγονται σ’αυτές. Μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως περισσότερα από δύο (2) για κάθε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

[γ] Επίτιμα μέλη αποτελούν πρόσωπα πού έχουν προσφέρει ή είναι σε θέση να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην ναυτιλία και ειδικότερα στην ελληνική ναυτιλία. Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να διατυπώνουν τις απόψεις τους, αλλά δεν εκλέγονται, ούτε ψηφίζουν, ούτε υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας.

Α ρ θ ρ ο 4


Κανόνες διαιτησιών.

Οι διαιτησίες που ανατίθενται στα μέλη του Σωματείου διεξάγωνται σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία που είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία του Σωματείου. Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Α ρ θ ρ ο 5

Εκλογή μελών.

Πρόσωπα, οποιασδήποτε εθνικότητας, πού επιθυμούν την εκλογή τους ως τακτικών ή αρωγών μέλών του Σωματείου και συγκεντρώνουν τα σχετικά προσόντα, υποβάλλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία στην περίπτωση υποψηφίου τακτικού μέλους συνοδεύεται από την πρόταση δύο τακτικών μελών, ενώ στην περίπτωση αρωγού μέλους από την πρόταση δύο μελών. Για την εκλογή αρωγού μέλους ως τακτικού, δεν απαιτείται πρόταση άλλων μελών. Η περί αποδοχής ή απορρίψης της αίτησης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κατά την απόλυτη κρίση του και δεν αιτιολογείται. Για την εγγραφή των επιτίμων μελών δεν υποβάλλεται αίτηση. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται τιμητικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε αναγνώρισή της προσφοράς τους προς την ναυτιλία και το Σωματείο.


Α ρ θ ρ ο 6

Υποχρεώσεις των μελών

[α]Τα τακτικά και αρωγά μέλη οφείλουν να καταβάλουν στο Σωματείο ετησίως τακτική εισφορά που καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει για το επόμενο διαχειριστικό έτος. Τά επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορά.
[β]Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει έκτακτες εισφορές με απόφασή της.
[γ]Η καθυστέρηση της καταβολής των οικονομικών τους υποχρεώσεων στερεί τα μέλη από το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και αποτελεί λόγο διαγραφής τους σύμφωνα με το άρθρον 7 του παρόντος.
δ]Τα μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου και να επιδεικνύουν συμπεριφορά ανάλογη με την αξιοπρέπεια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ιδιότητας και της φήμης του Σωματείου.


Α ρ θ ρ ο 7

Δικαιώματα των μελών.

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα να ελέγχουν και να ασκούν κριτική των πράξεων των οργάνων του Σωματείου καθώς και το δικαίωμα της ενημέρωσης τους για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και εκλογής αυτών εις το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ανάλογα δικαιώματα έχουν επίσης και τα αρωγά μέλη, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο αρθρ. 3 παράγραφος (β) του παρόντος. Τα επίτιμα μέλη δεν ψηφίζουν, ούτε εκλέγονται. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.


Α ρ θ ρ ο 8

Αποβολή μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αποβάλει από το Σωματείο τακτικό ή αρωγό μέλος, αφού προηγουμένως δώσει σ’αυτό την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του, αν το μέλος αυτό:
α) παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σωματείο.
β) συμπεριφέρεται κατά τρόπον αντίθετο προς την ιδιότητά του μέλους του Σωματείου.
γ) καθυστερεί την καταβολή της εισφοράς του πέραν των δώδεκα μηνών, εφ’όσον έχει προηγηθεί σχετική όχληση. Το διαγραφόμενο μέλος μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει την αναθεώρηση της περί αποβολής του απόφασης από την Γενική Συνέλευση, η οποία πριν αποφανθεί καλεί το μέλος να εκθέσει τις απόψεις του. Τα διαγραφόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή εισφορών, δωρεών, ή οιασδήποτε άλλης παροχής τους προς αυτό.


Α ρ θ ρ ο 9

Πόροι.

Πόροι του Σωματείου είναι:
α.- Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β.- Οι ετήσιες τακτικές εισφορές των μελών.
γ.- Έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση.
δ.- Οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, οι δωρεές, κληρονομιές, οι οικονομικές ενισχύσεις προς το Σωματείο, τόκοι κεφαλαίων, οι προαιρετικές εισφορές των μελών και γενικά κάθε νόμιμος πόρος.
ε.- Τα προβλεπόμενα από τους Κανόνες Διαιτησιών του άρθρου 4 έσοδα από διαιτησίες.
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, εκτός του πρώτου διαχειριστικού έτους το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου εις το βιβλίο Σωματείων και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός γίνονται στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους.


Α ρ θ ρ ο 10

Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.


Α ρ θ ρ ο 11

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά τον χρόνο εντός του πρώτου 15μερόυ του Μαρτίου με πρόσκληση προς τα μέλη που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η έκτακτη συγκαλείται όποτε παραστεί ανάγκη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα 2/10 των ταμειακώς εν τάξει μελών με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Γενική Συνέλευση ελέγχει και εποπτεύει τη διοίκηση του Σωματείου και τα όργανα που τη συγκροτούν. Εκλέγει και παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού και για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Αποφασίζει για την εγγραφή των επιτίμων μελών και κρίνει επί της τυχόν προσφυγής μέλους του Σωματείου κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής του.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση, πριν να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει, με πρόταση της προσωρινής Διοικήσεως του Σωματείου, ποια από τα ιδρυτικά μέλη θα αποτελέσουν τα τακτικά και ποια τα αρωγά μέλη αυτού.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού ή του νόμου.


Α ρ θ ρ ο 12

Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία, για τις οποίες ειδικά προβλέπει το Καταστατικό και ο νόμος. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη είναι δυνατόν να συζητηθεί και να ληφθεί επ’ αυτού απόφαση, εάν υπάρξει ομοφωνία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα αυτό δεν αναφέρεται στη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική εάν αφορά εκλογή προσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση ή άλλα προσωπικά θέματα.
Δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση έχουν τα τακτικά και τα αρωγά μέλη του Σωματείου εφ’ όσον είναι εν τάξει ταμειακώς. Στη συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκπροσωπήσει ένα μέλος του Σωματείου με έγγραφη εξουσιοδότηση.


Α ρ θ ρ ο 13

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των ταμειακώς εν τάξει τακτικών και αρωγών μελών του Σωματείου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


Α ρ θ ρ ο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα δύο ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο άρθρο 18.


Α ρ θ ρ ο 15

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών και αρωγών μελών των Σωματείου εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι εκλέξιμα εις το Διοικ. Συμβούλιο τα μέλη του Σωματείου που ασκούν καθήκοντα διαιτητού εφ’ όσον η συγκεκριμένη διαιτησία εις την οποία μετέχουν δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημέρα της εκλογής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται τα πλειοψηφίσαντα πέντε μέλη κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Εάν μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περισσότερα από δύο αρωγά μέλη, εκλέγονται μόνο τα δύο πρώτα από αυτά κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Όταν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Την θέση των λοιπών καταλαμβάνουν τα επόμενα κατά την σειράν της εκλογής τους τακτικά μέλη, έτσι ώστε τα εκλεγόμενα στο Διοικητικό Συμβούλιο αρωγά μέλη να μην είναι περισσότερα των δύο. Τα μετά την εκλογή των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά πλειοψηφούντα τρία τακτικά μέλη και δύο αρωγά εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Σωματείο, εκτός από τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητές του καθώς και την εκπροσώπιση του Σωματείου σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων, τον απολογισμό της διαχείρισης του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου και προσλαμβάνει, αν είναι αναγκαίο, προσωπικό με αμοιβή.


Α ρ θ ρ ο 17

Λήψη αποφάσεων – Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός επί προσωπικών θεμάτων. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια πλειοψηφία και απαρτία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν τούτο θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή δύο μέλη του, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις του καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, με τη μέριμνα του Γραμματέα και υπογράφονται απ’ όλα τα μέλη που παρίστανται.


Α ρ θ ρ ο 18

Δικαιώματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

[α] Ο Πρόεδρος του Σωματείου εκπροσωπεί αυτό εξωδίκως και δικαστικώς, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και ενεργεί κάθε τι που απαιτείται για την εκπροσώπηση του Σωματείου. Λαμβάνει κάθε μέτρο, που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Σωματείου και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή, οφείλει όμως να ζητεί την έγκριση της απόφασης του αυτής στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και προεδρεύει σ’ αυτές. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, προσυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα, μεριμνά για την πρόοδο του Σωματείου και την πιστή τήρηση των όρων του καταστατικού και του νόμου. Επιβλέπει την τήρηση και διαχείριση του Ταμείου και εγκρίνει την πληρωμή κάθε δαπάνης, με βάση τον προϋπολογισμό.

[β] Εφ’ όσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε μέρος, σε διαιτησία που διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του αρθρ. 4, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής του, είναι αρμόδιος να ορίσει ως διαιτητή ένα από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Κατάλογο Διαιτητών, στην θέση εκείνου του οποίου ο διορισμός ματαιώθηκε, ακυρώθηκε ή δεν έγινε εμπρόθεσμα, είτε πρόκειται για τον μοναδικό διαιτητή, είτε για τρίτον διαιτητή , είτε για τον διαιτητή του ενός από τους διαδίκους.

[γ] Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

[δ] Ο Γραμματέας φροντίζει για την αλληλογραφία, τηρεί τα βιβλία και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρούται από τον Ταμία.

[ε] Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εκδίδει τις διπλότυπες αποδείξεις, παρακολουθεί την είσπραξη συνδρομών και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Ενεργεί τις εισπράξεις πάσης φύσεως και τις πληρωμές και υπογράφει τις αποδείξεις που εκδίδει. Συντάσσει και εμφανίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση του ταμείου και υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους τον προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να κρατεί στα χέρια του μετρητά μέχρι του ποσού που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου, ενώ κάθε επί πλέον ποσό οφείλει να καταθέτει σε Τράπεζα. Στις περιπτώσεις που ο Ταμίας κωλύεται αναπληρούται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ’αυτό.


Α ρ θ ρ ο 19

Συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί δύο κατ’ έτος και κατά συνέχεια συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίσταται από το επόμενο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόν μέλος. Στα τηρούμενα πρακτικά, πρέπει να γίνεται λόγος για το δικαιολογημένο ή το αδικαιολόγητο της απουσίας.
Όσα ανωτέρω αναγράφονται για την αντικατάσταση λόγω απουσίας ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του μέλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να παύσει η Γενική Συνέλευση.


Α ρ θ ρ ο 20

Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

Μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται για δύο επίσης χρόνια και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, που έχει το δικαίωμα να ελέγχει την διαχείρηση των πόρων του Σωματείου και την υποχρέωση να υποβάλλει με έκθεση της στη Γενική Συνέλευση τα πορίσματα του ελέγχου της. Με πρόταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για θέματα που αφορούν τη διαχείριση των πόρων του Σωματείου.


Α ρ θ ρ ο 21

Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό τροποποιεί η Γενική Συνέλευση. Για τη λήψη της σχετικής αποφάσεως απαιτείται η παρουσία (απαρτία) του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εν τάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.


Α ρ θ ρ ο 22

Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικώς γι’ αυτό το σκοπό. Για τη λήψη της αποφάσεως απαιτείται απαρτία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εν τάξει μελών και η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (3/4) των παρόντων.
Περί της τύχης της περιουσίας του Σωματείου μετά τη διάλυση του αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφαση ορίζει και τον τρόπο της εκκαθάρισης.
Το Σωματείο διαλύεται αν για οποιοδήποτε λόγο ο σκοπός του καταστεί ανέφικτος ή τα μέλη του μειωθούν κάτω από δέκα(10).Α ρ θ ρ ο 23

Μεταβατική Διάταξη

Μέχρις ότου εγκριθεί το Καταστατικό του Σωματείου και εκλεγούν τα προβλεπόμενα καταστατικά όργανα, το Σωματείο θα διοικείται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που ορίστηκε με το πρακτικό σύστασής του και η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση του Σωματείου και να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Σωματείου για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login