Άρθρο 8 [ Αντικατάσταση διαιτητών ]

  1. Εφόσον ένας διαιτητής παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του λόγω παραίτησης, θανάτου, ανάκλησης του ορισμού του με συμφωνία των μερών ή απόφασης για την εξαίρεσή του, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 των Κανόνων. Οι προθεσμίες του ως άνω άρθρου 6 αρχίζουν από την έγγραφη πρόσκληση που απευθύνει οποιοδήποτε μέρος για τον ορισμό αντικαταστάτη. Η διαδικασία του άρθρου 6 των Κανόνων εφαρμόζεται και όταν διαιτητής που ορίζεται απευθείας με τη συμφωνία ή ρήτρα διαιτησίας δεν αποδέχεται τον ορισμό του ή είναι αδύνατο να οριστεί.

  2. Αν ένας διαιτητής παραλείπει ή αδυνατεί να ενεργήσει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, η εξουσία του παύει με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιμελέστερου μέρους, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της προηγούμενης παραγράφου.

  3. Σε περίπτωση αντικατάστασης διαιτητή, το διαιτητικό δικαστήριο με τη νέα του σύνθεση αποφασίζει αν η διαιτητική διαδικασία θα συνεχιστεί ή θα επαναληφθεί εξ αρχής. Όταν όμως αντικαθίσταται ο μοναδικός διαιτητής, η διαιτητική διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login