Άρθρο 7 [ Ανεξαρτησία, αμεροληψία και ουδετερότητα διαιτητών ]

  1. Κάθε διαιτητής οφείλει να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος έναντι όλων των μερών της διαιτησίας. Εφόσον υφίσταται ενδεχόμενο να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την ανεξαρτησία ή αμεροληψία του, οφείλει να το γνωρίζει στα μέρη άμεσα ο ίδιος ο προτεινόμενος διαιτητής ή ο ήδη ορισθείς, εφόσον το ζήτημα αυτό γεννήθηκε μετά τον ορισμό του.

  2. Ο Πρόεδρος της Ένωσης, εφόσον ορίζει ο ίδιος τον μοναδικό ή τον τρίτο διαιτητή, θα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του αν η φύση της διαφοράς επιβάλει ο μοναδικός ή ο τρίτος διαιτητής να έχουν διαφορετική ιθαγένεια από αυτή των μερών ή/και των αρχικών δύο διαιτητών και θα προβαίνει ανάλογα στον ορισμό.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login