Άρθρο 6 [ Ορισμός διαιτητών και αντικλήτων ]

  1. Εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας τα μέρη πρέπει να έχουν ορίσει από έναν διαιτητή το καθένα, εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι μονομελές. Ο ορισμός κάθε διαιτητή γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο. Κάθε μέρος, μαζί με τον ορισμό διαιτητή, πρέπει να ορίσει και αντίκλητο στο Νομό Αττικής. Από τον ορισμό του, στον αντίκλητο του κάθε μέρους θα γίνονται υποχρεωτικά όλες οι γνωστοποιήσεις από το διαιτητικό δικαστήριο και από τα μέρη.

  2. Ο ορισμός του μοναδικού διαιτητή γίνεται με συμφωνία των μερών εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας.

  3. Ο ορισμός του διαιτητή ή των διαιτητών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται είτε από τον Κατάλογο Διαιτητών, είτε και εκτός αυτού.

  4. Οι ήδη ορισθέντες διαιτητές εντός 5 εργασίμων ημερών από τον ορισμό του τελευταίου, προβαίνουν στον ορισμό του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου είτε από τον Κατάλογο Διαιτητών, είτε και εκτός αυτού.

  5. Σε περίπτωση μη ορισμού για οποιδήποτε λόγο διαιτητή ή διαιτητών κατά τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ο ορισμός αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης, από τον τηρούμενο Κατάλογο Διαιτητών εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από οποιοδήποτε μέρος.

  6. Ο ορισμός ενός διαιτητή, για την έναρξη των συναρτώμενων προς αυτόν προθεσμιών, προϋποθέτει και την αποδοχή του ορισμού του από τον ίδιο. Η αποδοχή του ορισμού αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του διαιτητή προς το ορίσαν αυτόν μέρος.

  7. Οι οριζόμενοι από τα μέρη διαιτητές, εφόσον ομοφωνούν, μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα της διαιτησίας μόνοι τους, μέχρι τον ορισμό ή την πλήρωση της κενωθείσας θέσεως του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου.

  8. Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου.

  9. Η αποδοχή από διαιτητή του ορισμού του γνωστοποιείται στην Ένωση, είτε από τον ίδιο είτε από το ορίσαν αυτόν μέρος, εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login