Άρθρο 5 [ Έναρξη διαιτησίας ]

  1. Η έναρξη της διαιτησίας επέρχεται με τη γνωστοποίηση από ένα μέρος σε άλλο εγγράφου με το οποίο δηλώνεται η προσφυγή στη διαιτησία των Κανόνων και, συνοπτικώς, τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την απαίτηση, το κατ' εκτίμησιν ύψος του αιτουμένου ποσού και κάθε άλλο αίτημα.

  2. Αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται στην Ένωση εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη της διαιτησίας.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login