Άρθρο 4 [ Τύπος και δεσμευτικότητα συμφωνίας διαιτησίας ]

  1. Η συμφωνία διαιτησίας είναι έγγραφη.

  2. Ο έγγραφος τύπος πληρούται ιδίως όταν η συμφωνία διαιτησίας περιέχεται σε έγγραφο που έχει υπογραφεί από τα μέρη, σε ανταλλαγή επιστολών, τηλετυπημάτων, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτύπων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας που καταγράφουν τη συμφωνία. Ο έγγραφος τύπος πληρούται επίσης όταν προφορική συμφωνία διαιτησίας καταγράφεται σε έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε από το ένα μέρος στο άλλο ή από τρίτον σε όλα τα μέρη, το δε περιεχόμενο του εγγράφου, για το οποίο δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, να θεωρηθεί ως περιεχόμενο της σύμβασης.

  3. Η περιεχόμενη σε φορτωτική διαιτητική ρήτρα δεσμεύει τόσο τον μεταφορέα και τον φορτωτή, όσο και τους μεταγενέστερους κομιστές της. Ειδικά για τις σχέσεις μεταξύ μεταφορέα και φορτωτή, ο κανόνας του προηγουμένου εδαφίου ισχύει μόνον εφόσον δεν υπάρχει διάφορη ρύθμιση στο συναφθέν από αυτούς ναυλοσύμφωνο.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login