Άρθρο 37 [ Lex arbitri και ερμηνεία Κανόνων ]

  1. Οι διεξαγόμενες σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίες διέπονται ως προς τη διαδικασία από τον νόμο 2735/1999 (ΦΕΚ Α΄ 167) για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, με τον οποίο η Ελλάδα υιοθέτησε τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία ("Νόμος Διαιτησίας"). Ο Νόμος Διαιτησίας ρυθμίζει κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τους Κανόνες.

  2. Η συμφωνία των μερών για εφαρμογή των Κανόνων έχει την έννοια της ρητής συμφωνίας των μερών ότι το αντικείμενο της συμφωνίας διαιτησίας σχετίζεται με περισσότερες χώρες.

  3. Εφόσον ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ούτε από τους Κανόνες, ούτε από τον Νόμο Διαιτησίας, το διαιτητικό δικαστήριο θα ενεργεί με βάση το πνεύμα των Κανόνων, τους οποίους είναι και το αποκλειστικά αρμόδιο να ερμηνεύει και να συμπληρώνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login