Άρθρο 36 [ Παραλαβή σχετικών ]

Τα μέρη οφείλουν εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση σε όλα τα μέρη της οριστικής διαιτητικής αποφάσεως να αναλάβουν τα έγγραφα που έχουν υποβάλλει στο διαιτητικό δικαστήριο, άλλως αυτά καταστρέφονται.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login