Άρθρο 34 [ Καταλογισμός αμοιβών και δαπανών ]

  1. Μόλις εκδοθεί η οριστική διαιτητική απόφαση, το διαιτητικό δικαστήριο ή η Ένωση ενημερώνει σχετικά τα μέρη, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και ανάλυση με τις οφειλόμενες αμοιβές και δαπάνες κάθε διαιτητή και της διαιτησίας.

  2. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει δικαίωμα μη ανακοινώσεως της αποφάσεως και επισχέσεως αυτής και των λοιπών υποβληθέντων εγγράφων, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως από τα μέρη των αμοιβών και δαπανών των διαιτητών και της διαιτησίας. Για την εξόφληση των ως άνω αμοιβών και δαπανών, το διαιτητικό δικαστήριο δικαιούται να προβαίνει σε είσπραξη της τυχόν κατατεθείσης προκαταβολής του άρθρου 33 των Κανόνων. Καθ' όλη τη διάρκεια ασκήσεως του δικαιώματος επισχέσεως, αναστέλλεται η προθεσμία του άρθρου 36 των Κανόνων.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login