Άρθρο 33 [ Προκαταβολή αμοιβών και δαπανών ]

  1. Το διαιτητικό δικαστήριο δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή και συμπληρωματικές προκαταβολές από τα μέρη έναντι της εκτιμώμενης συνολικής αμοιβής και δαπανών της διαιτησίας, τάσσοντας σχετική προθεσμία καταβολής και παρέχοντας ταυτόχρονα πίνακα με τον εκτιμώμενο υπολογισμό τους. Ο προσδιορισμός του ύψους της προκαταβολής και των τυχόν συμπληρωματικών προκαταβολών και η καταβολή τους γίνονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 30 των Κανόνων.

  2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να μην αρχίσει ή να διακόψει τη διαιτητική διαδικασία μέχρι πληρωμής της προκαταβολής.

  3. Αν ένα μέρος δεν καταβάλει την αναλογούσα σε αυτό προκαταβολή, προκειμένου να συνεχιστεί η διαιτητική διαδικασία δύναται να το πράξει το άλλο μέρος. Η προκαταβολή λαμβάνεται υπόψη κατά τον επιμερισμό των αμοιβών και δαπανών από το διαιτητικό δικαστήριο.

  4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί ανταγωγής.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login