Άρθρο 31 [ Δαπάνες ]

Τα μέρη βαρύνονται με όλες τις σχετιζόμενες με τη διενέργεια της διαιτησίας δαπάνες, όπως ιδίως οδοιπορικά διαιτητών, οδοιπορικά και αποζημιώσεις μαρτύρων που καλούνται από το διαιτητικό δικαστήριο, οδοιπορικά και αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο, οδοιπορικά και αμοιβές γραμματέων, διερμηνέων, στενογράφων, τεχνικών ήχου και εικόνας, δαπάνες τηλεπικοινωνίας και διαμονής των ανωτέρω, δαπάνη χώρου διαιτησίας και μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες και προκαταβάλλονται από αυτά επί ποινή αναστολής της διαιτητικής διαδικασίας. Αν ένα μέρος δεν προκαταβάλλει τις αναλογούσες σε αυτό δαπάνες, μπορεί να τις προκαταβάλει το επιμελέστερο μέρος, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 3 εδ. β΄ του άρθρου 33 των Κανόνων. Για την καταβολή των δαπανών εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του άρθρου 30 των Κανόνων.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login