Άρθρο 30 [ Αμοιβές διαιτησίας και διαιτητών ]

  1. Το μέρος που προσφεύγει στη διαιτησία καταβάλλει στην Ένωση εφ’ άπαξ αμοιβή για την κάλυψη του κόστους διοικητικής διαχείρισης της διαιτησίας, η οποία ορίζεται και αναπροσαρμόζεται περιοδικά από την Ένωση. Η αμοιβή καταβάλλεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 των Κανόνων. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και το μέρος που υποβάλλει ανταγωγικό αίτημα, η δε αμοιβή καταβάλλεται με την υποβολή του ανταγωγικού αιτήματος. Η ανωτέρω αμοιβή για την αγωγή ή την ανταγωγή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, ενώ η μη καταβολή της έχει ως συνέπεια τη μη εξέταση του αγωγικού ή του ανταγωγικού αιτήματος του υποχρέου.

  2. Κάθε διαιτητής δικαιούται αμοιβής, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά και ποσοστιαία επί της αξίας του επιδίκου αντικειμένου, βάσει ειδικού Πίνακα Αμοιβών που ορίζει και αναπροσαρμόζει περιοδικά η Ένωση. Η κάθε κλίμακα έχει ανώτατα και κατώτατα όρια, εντός των οποίων κυμαίνεται η αμοιβή κάθε διαιτητή, αφού συνεκτιμηθούν ιδίως ο χρόνος απασχόλησης του διαιτητή, η ταχύτητα της διαδικασίας και η πολυπλοκότητα της διαφοράς.

  3. Οι αμοιβές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται με βάση τον ισχύοντα κατά την έναρξη της διαιτησίας ειδικό Πίνακα Αμοιβών (ως Παράρτημα στους Κανόνες), ο οποίος είναι κατατεθειμένος στα γραφεία της Ένωσης και προσβάσιμος στον δικτυακό της τόπο.

  4. Ο υπολογισμός των αμοιβών της διαιτησίας γίνεται από την Ένωση και περιέχεται στην οριστική διαιτητική απόφαση, χωρίς να περιλαμβάνει ΦΠΑ, τον οποίο, εάν και όπου τυχόν προβλέπεται, επιβαρύνονται τα μέρη.

  5. Οι αμοιβές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται όπου ορίζει η Ένωση.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login