Άρθρο 3 [ Ρυθμίσεις πλαισίου ]

Εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά,

  1. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από έναν μοναδικό διαιτητή αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ (ή το ισάξιο σε άλλο νόμισμα κατά την έναρξη της διαιτησίας) και από τρεις διαιτητές αν η αξία της διαφοράς υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.

  2. Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι ο Πειραιάς, θα διεξάγεται δε σε χώρο που θα ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο.

  3. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η ελληνική, εκτός αν κάποιο από τα μέρη διαφωνήσει εγγράφως και ρητώς, οπότε θα είναι η αγγλική. Η διαφωνία διατυπώνεται από μεν τον ενάγοντα με το έγγραφο προσφυγής στη διαιτησία, από δε τον εναγόμενο εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας.

  4. Δεν επιτρέπεται έφεση ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login