Άρθρο 29 [ Δημοσίευση αποφάσεων ]

  1. Όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να δημοσιευτούν σε επιθεωρήσεις νομολογίας, νομικά περιοδικά ή μέσο μαζικής ενημέρωσης άλλης μορφής, συμβατικής ή ηλεκτρονικής.

  2. Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι μια απόφαση χρήζει δημοσιεύσεως κατά την προηγούμενη παράγραφο λόγω ιδιαίτερης σπουδαιότητας, αυτή μπορεί να δημοσιευτεί κατόπιν σχετικής συμφωνίας των μερών και διαφύλαξης της ανωνυμίας των μερών, των δικηγόρων τους και των διαιτητών.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login