Άρθρο 28 [ Κατάθεση αποφάσεων ]

Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παρ.2 των Κανόνων, το διαιτητικό δικαστήριο, πλην αντιθέτου συμφωνίας των μερών, είναι υποχρεωμένο να καταθέσει ένα πρωτότυπο της αποφάσεως στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διαιτησίας, μόνον εφόσον του ζητηθεί από κάποιο μέρος πριν από την έκδοση της αποφάσεως.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login