Άρθρο 2 [ Ορισμοί ]

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητώς στους Κανόνες,

  1. «Ένωση» είναι η «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία» .

  2. «Κατάλογος Διαιτητών» σημαίνει Κατάλογος Διαιτητών της Ένωσης.

  3. «Διαιτητικό δικαστήριο» είναι το συγκροτούμενο τόσο από μοναδικό διαιτητή, όσο και από δύο ή περισσότερους διαιτητές.

  4. «Εργάσιμες ημέρες» είναι οι ημέρες που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημες αργίες στον τόπο της διαιτησίας.

  5. Ως «Πρόεδρος της Ένωσης», σε περίπτωση ανυπαρξίας, απουσίας ή αδυναμίας αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login