Άρθρο 19 [ Συνεδριάσεις – Υποβολή εγγράφων ]

  1. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να πραγματοποιεί συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανόμενης της ακροαματικής διαδικασίας, όπως και κάθε άλλη πράξη, όπως αυτοψία κ.λπ. και εκτός του τόπου της διαιτησίας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση διακοπής, η ημερομηνία επαναλήψεως της ακροαματικής διαδικασίας δεν πρέπει να απέχει πλέον των 7 εργασίμων ημερών.

  2. Τόσο οι συνεδριάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, όσο και η ακροαματική διαδικασία, μπορούν να λαμβάνουν χώρα εν ανάγκη μέσω τηλεδιάσκεψης.

  3. Όλα τα διαδικαστικά έγγραφα της διαιτησίας που απευθύνονται από τους διαδίκους στο διαιτητικό δικαστήριο μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επιβεβαιούμενου.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login