Άρθρο 18 [ Κανόνες πλαισίου ακροαματικής διαδικασίας ]

  1. Το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει τους κανόνες για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.

  2. Τα μέρη μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε κατά τη γνώμη τους πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

  3. Η αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών μέσων εναπόκειται στο διαιτητικό δικαστήριο.

  4. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει πόσοι μάρτυρες θα εξεταστούν ενώπιόν του, παρέχοντας όμως σε κάθε μέρος τη δυνατότητα να εξετάσει ίσο αριθμό μαρτύρων με το αντίδικο μέρος. Τα μέρη γνωστοποιούν υποχρεωτικά στο διαιτητικό δικαστήριο τους μάρτυρες που σκοπεύουν να εξετάσουν, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Το διαιτητικό δικαστήριο γνωστοποιεί με τη σειρά του τους μάρτυρες του κάθε μέρους στο αντίδικο μέρος 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

  5. Κάθε μάρτυρας που εξετάζεται διαβεβαιώνει στην τιμή του για την αλήθεια της καταθέσεώς του.

  6. Εντός 7 εργασίμων ημερών από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, που κηρύσσεται από το διαιτητικό δικαστήριο, τα μέρη δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα για την αξιολόγηση της ακροαματικής διαδικασίας.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login