Άρθρο 16 [ Πραγματογνωμοσύνη ]

  1. Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήσεως μέρους, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική εμπειρία ή γνώσεις τέχνης ή επιστήμης επί συγκεκριμένου αντικειμένου.

  2. Αν η έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν έχει υποβληθεί στο διαιτητικό δικαστήριο και τεθεί υπόψη των μερών τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, τότε η τελευταία μπορεί να αναβληθεί σε δικάσιμο που θα προσδιορίζεται σε χρόνο όχι μικρότερο των 5 και όχι μεγαλύτερο των 10 εργασίμων ημερών από την ως άνω υποβολή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

  3. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 60 ημερών από την αποδοχή της σχετικής εντολής από τον πραγματογνώμονα.

  4. Ο πραγματογνώμονας πρέπει να διαβεβαιώνει στην τιμή του για την αλήθεια της έκθεσης που υποβάλλει στο διαιτητικό δικαστήριο. Εφόσον δε εξετάζεται και ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, διαβεβαιώνει στην τιμή του για την αλήθεια των όσων καταθέτει.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login