Άρθρο 15 [ Υποβολή προτάσεων και αντικρούσεων ]

  1. Το διαιτητικό δικαστήριο καλεί τα μέρη να υποβάλουν έγγραφες προτάσεις με το σύνολο των αποδεικτικών τους μέσων εντός 20 εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση. Τα μέρη καλούνται προς τούτο εντός 5 εργασίμων ημερών από την πρώτη συνεδρίαση του διαιτητικού δικαστηρίου ή, αν έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση προκαταρκτικής συναντήσεως, εντός 5 εργασίμων ημερών από αυτήν ή εντός 5 εργασίμων ημερών από την τυχόν υποβολή της συμπληρωματικής περιγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 των Κανόνων.

  2. Ο εναγόμενος μπορεί να υποβάλει ανταγωγικό αίτημα με τις έγγραφες προτάσεις του. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως προτάσεις θεωρούνται οι αρχικώς κατατεθείσες και όχι οι εκ νέου κατατιθέμενες βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

  3. Εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήψη των εγγράφων προτάσεων και των αποδεικτικών μέσων, το διαιτητικό δικαστήριο καλεί το κάθε μέρος να καταθέσει αντίκρουση εντός 10 εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση δίδοντάς του ταυτόχρονα αντίγραφα από τις έγγραφες προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα του άλλου μέρους. Αν έχει υποβληθεί ανταγωγικό αίτημα, η προθεσμία των εκατέρωθεν αντικρούσεων είναι 20 εργάσιμες ημέρες.

  4. Ο ενάγων έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να μεταβάλει το αγωγικό αίτημα και την ιστορική ή νομική του βάση το αργότερο με την υποβολή των εγγράφων προτάσεών του. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται νέα προθεσμία 20 εργασίμων ημερών στον εναγόμενο για την εκ νέου κατάθεση εγγράφων προτάσεων, καλουμένου σχετικώς από το διαιτητικό δικαστήριο εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήψη των αρχικών εγγράφων προτάσεων.Ο εναγόμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να μεταβάλει το τυχόν ανταγωγικό του αίτημα και την ιστορική ή νομική του βάση το αργότερο με την υποβολή της αντικρούσεώς του. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται νέα προθεσμία 20 εργασίμων ημερών στον ενάγοντα για την εκ νέου κατάθεση αντικρούσεως, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

  5. Όλα τα διαδικαστικά έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλουν τα μέρη στο διαιτητικό δικαστήριο υποβάλλονται σε τόσα αντίγραφα, όσα και οι διαιτητές και οι διάδικοι.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login