Άρθρο 14 [ Διαιτησία με ακροαματική διαδικασία ]

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 των Κανόνων, η διαιτησία διεξάγεται με τη διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας.

  2. Εντός 5 εργασίμων ημερών από την αποδοχή του ορισμού και του τελευταίου διαιτητή, το διαιτητικό δικαστήριο συνεδριάζει προκειμένου να ρυθμίσει τον τρόπο διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας.

  3. Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι το έγγραφο ενάρξεως της διαιτησίας δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για να διαμορφώσει γνώμη για την απαίτηση και το αίτημα ή για να μπορεί το άλλο μέρος να αμυνθεί ή μετά από αίτημα του ενάγοντος (που πρέπει να υποβάλλεται εντός 5 εργασίμων ημερών από τον ορισμό του διαιτητικού δικαστηρίου) , μπορεί να καλέσει τον ενάγοντα να υποβάλει συμπληρωματική περιγραφή της απαιτήσεώς του σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των 20 εργασίμων ημερών.

  4. Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει, με βάση το αίτημα προσφυγής στη διαιτησία, ότι η διαφορά είναι περίπλοκη, μπορεί να καλέσει τα μέρη σε προκαταρκτική συνάντηση στον τόπο της διαιτησίας προκειμένου να σχεδιαστεί με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο η ακροαματική διαδικασία.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login