Άρθρο 12 [ Γενική αρμοδιότητα διαιτητών ]

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 των Κανόνων το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων της διαιτητικής διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχει ήδη σχετική συμφωνία των μερών. Παρεκκλίσεις από τους Κανόνες μπορούν να αποφασιστούν από το διαιτητικό δικαστήριο με ομόφωνη απόφασή του.

  2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τις προβλεπόμενες από τους Κανόνες προθεσμίες που σχετίζονται με τη διαιτητική διαδικασία, με αιτιολογημένη απόφασή του εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login