Άρθρο 11 [ Πολυμερείς διαιτησίες ]

  1. Εφόσον δύο ή περισσότερα διαιτητικά δικαστήρια κρίνουν κατόπιν αιτήματος ενός μέρους ότι στις ενώπιόν τους εκκρεμούσες διαιτητικές διαδικασίες αναφύονται κοινά πραγματικά ή νομικά ζητήματα,  μπορούν να αποφασίσουν τη διενέργεια κοινής ακροαματικής διαδικασίας κατά τον προσφορότερο για την οικονομία της διαιτητικής διαδικασίας τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές τα αποδεικτικά μέσα στις από κοινού διενεργούμενες διαιτησίες καθίστανται κοινά, τα επιμέρους όμως διαιτητικά δικαστήρια δεν χάνουν την αυτοτέλειά τους και εκδίδουν χωριστές αποφάσεις.

  2. Εφόσον όλα τα μέρη συμφωνούν ρητά, δύο ή περισσότερες εκκρεμούσες διαιτησίες  στις οποίες εφαρμόζονται οι Κανόνες, μπορούν να συνενωθούν πλήρως με την δημιουργία ενιαίου κοινού διαιτητικού δικαστηρίου και την έκδοση κοινών αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι Πρόεδροι των διαιτητικών δικαστηρίων και οι τυχόν μοναδικοί διαιτητές, ορίζουν έναν εξ αυτών ως Πρόεδρο του ενιαίου διαιτητικού δικαστηρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 4 έως και 9 του άρθρου 6 των Κανόνων. Η διαιτητική διαδικασία στις πολυμερείς διαιτησίες της παρούσας παραγράφου διεξάγεται βάσει του άρθρου 14 των Κανόνων.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login