Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία-Παρουσία & Χρησιμότητα στον Ελλαδικό Χώρο

25/11/2015
ΕΝΩΣΗΓΙΑΤΗΝΝΑΥΤΙΚΗΔΙΑΙΤΗΣΙΑ           (ΠΑΡΟΥΣΙΑΚΑΙΧΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣΤΟΝΕΛΛΑΔΙΚΟΧΩΡΟ.)

Χρύσων Σαρηγιαννίδης – Ναυπηγός/μηχανολόγος – Πραγματογνώμων.
csassoc@otenet.gr


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα ομιλία είναι κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και αποβλέπει στην ανάλυση και τεκμηρίωση της χρησιμότητας της Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία εις τον Ελλαδικό χώρο και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων αποδοχής της διεθνώς.

Είναι γνωστό ότι βασικό ρόλο στις διαιτησίες κατέχουν οι δικηγόροι όταν όμως στις διαφορές προς επίλυση υπεισέρχονται και θέματα τεχνικής φύσεως τότε, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή και συνεργασία τεχνικών εμπειρογνωμόνων και σε πολλές περιπτώσεις της κατηγορίας αυτής, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες παίζουν κυρίαρχο ρόλο.

Συνεπώς, πέρα από την πολύ συνοπτική αναφορά στην παρουσία και τις δραστηριότητες της Ενώσεως, λεπτομερέστατα στοιχεία των οποίων υπάρχουν στο διαδίκτυο, καταβάλλεται προσπάθεια αναλύσεως και κατ επέκταση τεκμηριώσεως της ανάγκης για εντονότερη παρουσία Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων στον χώρο της Ναυτικής Διαιτησίας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Ανατρέχοντας στην μεταπολεμική εξέλιξη της Ελληνόκτητης ναυτιλίας παρατηρούμε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήσαν πρώτοι στις αγορές κυρίως μεταχειρισμένων πλοίων και ότι κατά τα τελευταία 10 – 15 χρόνια αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές και στις παραγγελίες νέων κατασκευών με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του μεγέθους και ταυτόχρονα την μείωση του μέσου όρου ηλικίας του Ελληνόκτητου εμπορικού στόλου.

Παράλληλα, η εντυπωσιακή αυτή άνοδος είχε σαν αποτέλεσμα και την σημαντική αύξηση του αριθμού και της εμπειρίας Ελλήνων Ναυπηγών, τεχνικών συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, Ναυτιλιακών δικηγόρων και άλλων στελεχών που εμπλέκονται στον χώρο και σήμερα, τόσον ο αριθμός όσον και η εμπειρία των στελεχών αυτών υπερέχουν σημαντικά από συναδέλφους άλλων χωρών που δεν είχαν τις ανάλογες ευκαιρίες.

Πέρασε η παλαιά εποχή όπου τεχνικοί εμπειρογνώμονες στον ναυτιλιακό χώρο ήσαν μόνο Βρετανοί και η ρήση ότι για να είσαι καλός μηχανικός πρέπει να είσαι Σκοτσέζος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη, δεκαετία 1950/1960, το κέντρο της ναυπηγικής βιομηχανίας βρισκόταν στην Αγγλία/Σκωτία και Β. Ευρώπη, δεν είχε ακόμη μεταπηδήσει στην Άπω Ανατολή και ότι τότε τα πρωτεία σε διαφορές/διαιτησίες στον τομέα αυτόν τα είχαν οι τεχνικοί πραγματογνώμονες και ακολουθούσαν οι δικηγόροι. Δηλαδή καλούνταν πρώτα οι τεχνικοί πραγματογνώμονες οι οποίοι στην συνέχεια ζητούσαν την αρωγή των δικηγόρων.

Σήμερα οι καταστάσεις αυτές έχουν αλλάξει αλλά παρ’ όλα αυτά σε παγκόσμια κλίμακα, οι διαφορές σε ναυτιλιακά θέματα επιλύονται μερικώς μέσω διαμεσολαβήσεων ή/και με διαιτησίες οι οποίες γίνονται κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό στο Λονδίνο.
Εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% του συνόλου.
Βασική διαφορά είναι το ότι τώρα οι διαιτησίες έχουν αποκτήσει εμπορικότερο χαρακτήρα και η πρωτοβουλία βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων.

Ορμώμενοι από αυτά τα γεγονότα μια ομάδα έγκριτων και καταξιωμένων προσωπικοτήτων αποτελούμενη από επωνύμους Έλληνες πλοιοκτήτες, Συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, Καθηγητές πανεπιστημίου, Τραπεζίτες, Ναυτιλιακούς Δικηγόρους, τεχνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες προσωπικότητες της Ελληνικής ναυτιλίας έκριναν αναγκαία την παρουσία ενός φορέα για την Ναυτική Διαιτησία στον Ελλαδικό χώρο και ίδρυσαν το 2005 την Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία.

3. ΣΚΟΠΟΣ.

Ο βασικός στόχος της Ενώσεως είναι η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά, με μέλη ομάδα εξειδικευμένων προσώπων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, ικανών να αναλάβουν και να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή του επιδιαιτητή για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών έτσι ώστε η διαιτησία να αποτελέσει μια αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρίσιμη εναλλακτική διαδικασία με επίκεντρο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης να δοθεί διέξοδος στις ανάγκες των μικρών ναυτιλιακών εταιρειών να καταφεύγουν, όποτε είναι δυνατόν, σε κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης με μικρότερο κόστος.
Το απαγορευτικό κόστος στο Λονδίνο και Νέα Υόρκη καταλήγει σε αρνησιδικία για τους μικρούς εφοπλιστές!

Ο στόχος αυτός βρίσκεται ήδη στην διαδικασία διευρύνσεως με την ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής Διαμεσολάβησης ώστε η προσφυγή σε αυτή την εναλλακτική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς να διευκολύνει τα αντιμαχόμενα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση με την αποτελεσματική βοήθεια του ειδικευμένου πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συχνά από τις Ναυτιλιακές Εταιρίες, Αγγλικά δικηγορικά γραφεία και αλλοδαπούς διαμεσολαβητές διότι είναι σύντομη, οικονομική και διασώζει τα μέρη από χρονοβόρες διαδικασίες που επηρεάζουν αρνητικά την συνέχεια των επιχειρηματικών συμπράξεων.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιείται από ξένα , κυρίως Αγγλικά, δικηγορικά γραφεία και στους δύο αυτούς τομείς. Συνεπώς, ο ρόλος του Διαιτητή ή/και Διαμεσολαβητή θα μπορούσε άνετα να διαδραματιστεί από έγκριτους συνταξιούχους και εν ενεργεία τεχνικούς μετά από σύντομη ειδική κατάρτιση.

4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣΜΕΣΥΓΓΕΝΕΙΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

Η Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία είναι ένα ανεξάρτητο και ευέλικτο όργανο που μπορεί να επιλαμβάνεται στην επίλυση διαφορών σε ναυτικές διαιτησίες οριστικά και τελεσίδικα χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δικαστικές αρχές.

Η Ένωση αντλεί τα Τακτικά (εμπλεκόμενα σε διαιτησίες) μέλη της κυρίως από Ναυτιλιακούς Δικηγόρους, τεχνικούς εμπειρογνώμονες, ναυλομεσίτες, ασφαλιστές κτλ.

Οι Δικηγόροι, στην πλειοψηφία τους ανήκουν και στην Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων καθώς επίσης και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε άλλους τεχνικής ή και εμπορικής φύσεως οργανισμούς όπως:- Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτική Τεχνολογίας,  το Σύλλογο Ελλήνων Ναυτικών Τεχνικών Συμβούλων και πραγματογνωμόνων, την Ένωση Ελλήνων ναυλομεσιτών και άλλους οι οποίοι όμως είναι τελείως ανεξάρτητοι και ως οργανισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) είναι επίσης ένας ανεξαρτήτους φορέας που επιλαμβάνεται  για επίλυση διαφορών αλλά οι συναλλαγές του περιορίζονται παραδοσιακά στον Ελλαδικό χώρο, στην Ελληνική  Γλώσσα και στην  Ελληνική νομοθεσία. Πρόσφατα μόλις επιτράπηκε η ανάθεση σε αυτό και διεθνούς χαρακτήρα διαφορών, αλλά και πάλι στο πλαίσιο του ισχύοντος βασιλικού διατάγματος της δεκαετίας του ’60.
Δεν έχει καμία σχέση με την Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία η οποία οργανώθηκε εξαρχής και για την  επίλυση διεθνούς χαρακτήρα διαφορών και σύμφωνα με τον πρότυπο Νόμο της UNCITRAL.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΑΥΤΙΚΗΣΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Οι διάδικοι μπορούν ελεύθερα και κατά την κρίση τους να ορίζουν τον διαιτητή που θα τους εκπροσωπήσει  από μέλη ή μη της Ενώσεως.

Επιπλέον, οι διάδικοι μπορούν να χρησιμοποιούν αλλοδαπούς διαιτητές, νομικούς παραστάτες ή άλλους συμβούλους.

Ανάλογα με την συμφωνία διαιτησίας, είτε επειδή έτσι συμφωνήθηκε από τα μέρη, είτε όταν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη ή και όταν τα μέρη ή οι διαιτητές που αυτά όρισαν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην επιλογή του επιδιαιτητή, ο Πρόεδρος της Ενώσεως, επιλέγει μεταξύ των μελών του καταλόγου διαιτητών που τηρεί η Ένωση.

Τα μέλη της Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία αποτελούνται από Τακτικά ,   Αρωγά και Επίτιμα.

Τα Τακτικά μέλη είναι πρόσωπα κατάλληλα να αναλάβουν έργα διαιτητού ή επιδιαιτητού σε ναυτικές διαιτησίες λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, προηγουμένης εμπειρίας κλπ. και που απολαμβάνουν την εκτίμηση του ναυτιλιακού κόσμου για την αμεροληψία και την ακεραιότητά τους.

Με βάση αυτήν την λογική, η Ένωσης για την Ναυτική Διαιτησία αποδέχεται τα Τακτικά μέλη της και διαμορφώνει κατάλογο εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων από τον οποίο ο πρόεδρος της Ενώσεως επιλέγει το κατάλληλο άτομο για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση διαιτησίας εάν του ζητηθεί.

Η διαιτησία, περιλαμβανομένης και της ακροαματικής διαδικασίας μπορεί να διεξάγεται και σε άλλο τόπο εκτός από τον Πειραιά καθώς και στην Αγγλική ή άλλη γλώσσα που θα συμφωνηθεί.  Παράλληλα, για την ουσία της διαφοράς μπορεί να εφαρμόζεται και αλλοδαπό δίκαιο.

Οι διαιτησίες διέπονται από τον πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία όπως έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα και διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που έχουν συνταχθεί από την Ένωση.

Οι Κανόνες αυτοί είναι προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα της Ενώσεως www.mararbpiraeus.eu και σε αυτούς θα πρέπει να αναφέρονται οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και ιδίως των ναυλοσυμφώνων, αγοροπωλησιών πλοίων, παραγγελιών νέων κατασκευών και άλλων ναυτικής φύσεως συμφωνιών όταν πιθανολογείται η διεξαγωγή πιθανής διαιτησίας στην Ελλάδα.

Συχνά προβάλλεται το αρνητικό επιχείρημα ότι οι αντισυμβαλλόμενοι αδυνατούν να επιμείνουν κατά τις διαπραγματεύσεις σε διαφορετικές από τις συνήθεις ρήτρες διαιτησίας. Πράγματι αυτό είναι μάλλον ακατόρθωτο, ειδικότερα με την παρούσα ναυτιλιακή κρίση. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι σε περιπτώσεις που ανακύψουν διαφορές, διαρκούσης της συνεργασίας, η από κοινού απόφαση των μερών να τροποποιήσουν την ρήτρα της διαιτησίας μπορεί να γίνει με addendum στο αρχικό συμβόλαιο, αν τα μέρη αποφασίσουν ότι αυτή η επιλογή είναι συμφέρουσα.

Οι ανωτέρω διαδικασίες δεν διαφέρουν από αυτές που υιοθετούνται στο Λονδίνο ούτε και υστερούν από τεχνικής πλευράς δεδομένου ότι σήμερα οι Έλληνες
εμπειρογνώμονες στον ναυτιλιακό χώρο υπερέχουν τόσο σε αριθμό όσο και σε εμπειρία.

Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι πολύ συχνά Άγγλοι δικηγόροι χρησιμοποιούν Έλληνες τεχνικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες σε υποθέσεις τους στο Λονδίνο.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.

Η Ναυτική διαμεσολάβηση διεξάγεται από ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο κατά προτίμηση με εμπειρία στο θέμα που υπάρχει η διαφορά, τον διαμεσολαβητή.

Αρχίζει με κοινή συνάντηση στην οποία τα αντικρουόμενα μέρη ενημερώνονται από τον διαμεσολαβητή για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και στην συνέχεια παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την διαφορά.

Η κοινή συνάντηση ακολουθείται από χωριστές συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και κάθε μέρους. Αυτό επιτρέπει σε κάθε πλευρά να εξηγήσει εμπιστευτικά την θέση και τους στόχους της για την διαμεσολάβηση.

Στις συναντήσεις εμφανίζονται τα μέρη ή οι εκπρόσωποί τους, με ή χωρίς τους συμβούλους τους αλλά με πλήρη εξουσιοδότηση να διαπραγματευτούν και να αποφασίσουν.

Οι χωριστές συναντήσεις διεξάγονται σε αυστηρά εμπιστευτική βάση. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που δίδονται στον διαμεσολαβητή αφορούν μόνο τον ίδιο και η αποκάλυψη  του περιεχομένου τους στο άλλο μέρος δεν επιτρέπεται χωρίς την συναίνεση του μέρους στο οποίο ανήκουν.

Ο διαμεσολαβητής αφήνει την εξουσία της απόφασης στα ίδια τα μέρη, δεν αποφασίζει τι είναι δίκαιο ή σωστό, δεν είναι δικαστής ούτε διαιτητής, αλλά ενεργεί ως καταλύτης σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης μεταξύ των αντικρουομένων μερών, έτσι ώστε να καταλήξουν σε λύση στη διαφορά τους.

Κατά κανόνα, ο διαμεσολαβητής κρατά απολύτως ουδέτερη στάση και εκφράζει την άποψή του μόνο όταν του ζητηθεί και από τα δύο μέρη ομόφωνα.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών στο τέλος της διαμεσολάβησης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τα μέρη και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Το συμφωνητικό μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο ότι συμφωνήθηκε για την επίλυση της διαφοράς αλλά και πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.χ. νέο συμβόλαιο με νέους όρους κτλ. Μπορούν δηλαδή να εισαχθούν νέοι πρόσθετοι όροι, πράγμα αδύνατο με τις δικαστικές η διαιτητικές διαδικασίες.

Όπως και εις τις περιπτώσεις διαιτησίας, οι ανωτέρω διαδικασίες δεν διαφέρουν από αυτές που υιοθετούνται στο Λονδίνο για τις διαμεσολαβήσεις ούτε και υστερούν από τεχνικής πλευράς δεδομένου ότι όπως και προηγουμένως αναφέρεται οι Έλληνες εμπειρογνώμονες στον ναυτιλιακό χώρο υπερέχουν σε αριθμό και εμπειρία.

7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

Στον Ναυτιλιακό χώρο, οι συναλλαγές κατά τις οποίες προκύπτουν ανάγκες Διαιτησίας ή διαμεσολάβησης επεκτείνονται σε πολλούς τομείς όπως ναυλώσεις, παραλαβές φορτίων, κτλ. αλλά κυρίως εστιάζονται στις αγοροπωλησίες πλοίων και στις παραγγελίες νέων κατασκευών.

Σε αυτόν τον χώρο αλλά και στους άλλους τομείς, υπάρχει μεγάλη δεξαμενή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων που έχουν αναπτυχθεί μετά από μακροχρόνια συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες.

Σημαντικός αριθμός των εμπειρογνωμόνων αυτών χρησιμοποιείται από ξένα και από Ελληνικά δικηγορικά γραφεία για διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις που γίνονται στο Λονδίνο και το ερώτημα είναι, γιατί οι διαιτησίες αυτές να μην γίνονται και στον Πειραιά, όταν μάλιστα αφορούν και Ελληνικά συμφέροντα.

Συνεπώς, η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής διαιτησίας και των διαμεσολαβήσεων στην Ελλάδα με κέντρο τον Πειραιά και η χρησιμοποίηση Ελλήνων ή ξένων εμπειρογνωμόνων, διαιτητών ή διαμεσολαβητών θα ήταν πολύτιμη για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών σε πλοιοκτήτες, ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίων ασφαλιστές, κτλ. για πολλούς λόγους.

Αναφέρονται κατωτέρω μερικοί από τους λόγους αυτούς.
 • Η παρουσία πολλών καταξιωμένων, εμπείρων και εξειδικευμένων ναυτιλιακών δικηγόρων.
 • Η παρουσία επίσης πολλών καταξιωμένων και εμπείρων Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα ενώ αντιθέτως αρκετοί χρησιμοποιούνται από ξένα δικηγορικά γραφεία στο Λονδίνο.
 • Η δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων με κατά πολύ χαμηλότερο κόστος
 • Η κατά πολύ συντομότερη διεκπεραίωση εν σχέση με άλλα ναυτιλιακά κέντρα.
 • Η άμεση επίτευξη επιλύσεως διαφορών προς όφελος και των δύο μερών.
 • Η άμεση επικοινωνία με τα αντικρουόμενα μέρη δεδομένου ότι τα γραφεία των εμπλεκομένων στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται στον Πειραιά.
 • Η προστιθέμενη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο όπως και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές. Η εθνική οικονομία θα έχει επίσης πολλαπλά οφέλη από την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων

8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Οι βασικές δραστηριότητες της Ενώσεως από της ιδρύσεώς της το 2005 μέχρι και σήμερα μπορούν πολύ συνοπτικά να περιγραφούν ως ακολούθως:-

 1. Στην δημιουργία συνδέσμων, διατήρηση  επαφών και ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχους οργανισμούς στο Λονδίνο, στην Νέα Υόρκη, στην Σιγκαπούρη και διεθνώς.

  Συγκεκριμένα, υπάρχει σύνδεσμος και ανταλλαγή απόψεων με τους κάτωθι οργανισμούς:
  • The London Maritime Arbitrators Association (LMAA),  Στο Λονδίνο
  • The Society of Maritime Administration, Inc. (Maritime Arbitration of New York),  στην Νέα Υόρκη
  • The Singapore International Arbitration Center (SIAC), στην Σιγκαπούρη
  • The Shanghai Arbitration Commission, στη Σαγκάη
  • The International Congress of Maritime Arbitrations (ICMA)
  • Τον Σύλλογο Ελλήνων Ναυτικών Τεχνικών Συμβούλων και Πραγματογνωμόνων ο οποίος είναι μέλος του Federation of the EuropeanMarine Association of Surveyors (FEMAS) και έχει καταρτίσει και προωθήσει στους ανάλογους φορείς λεπτομερή κατάλογο εμπειρογνωμόνων από τα μέλη του.

 2. Στην απόφαση συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και διαιτησίας και κατ’ επέκταση την διεύρυνση του σκοπού της ενώσεως έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την Διαμεσολάβηση.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι τόσον οι Ναυτιλιακοί δικηγόροι όσον και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που είναι διαθέσιμοι στον Ελλαδικό χώρο δεν υστερούν ούτε σε αριθμό και ούτε σε εμπειρία από τους αντίστοιχους αλλοδαπούς συναδέλφους τους. Και μάλιστα σε πολλά σημεία ίσως και να υπερτερούν.

Αυτή η διαπίστωση σε συνδυασμό με το τεράστιο μέγεθος της Ελληνόκτητης Εμπορικής Ναυτιλίας εύλογα οδηγεί στην εκτίμηση ότι ένα σημαντικό μέρος των διαιτησιών και των διαμεσολαβήσεων θα έπρεπε να γίνεται στον Πειραιά.

Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει και ένας τρόπος αναζήτησης των αιτιών που προκαλούν αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν ίσως ο εντοπισμός και η καταγραφή των βασικών παραγόντων που ωθούν δύο συμβαλλόμενα μέρη στην επιλογή του φορέα και της χώρας που θα συμφωνήσουν για πιθανή διαιτησία ή διαμεσολάβηση.

Με αυτό το σκεπτικό καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα οι παράγοντες που εκτιμάται ότι λαμβάνονται υπ’ όψη για την επιλογή φορέα και χώρας για πιθανή διαιτησία ή διαμεσολάβηση με την αντίστοιχη ανταπόκριση από Ελληνικής πλευράς ως ακολούθως:-

Παράγοντες που ωθούν σε απόφαση
Ανταπόκριση από Ελληνική πλευρά
Μακροχρόνια παράδοση Μηδενική.
Διεθνής αποδοχή και καταξίωση
Μηδενική
Ύπαρξη εξειδικευμένων δικαστηρίων
Ελάχιστη
Εχεμύθεια
Αμφισβητήσιμη (Εκτίμηση ξένων)
Ουδετερότητα
Αμφισβητήσιμη (Εκτίμηση ξένων)
Διεθνώς αποδεκτές Διαδικασίες
Πλήρης προσαρμογή
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Πολύ καλή (Υπερέχει των Άγγλων)
Διαθεσιμότητα & Εμπειρία νομικών
Πολύ καλή
Διαθεσιμότητα & Εμπειρία τεχνικών
Πολύ καλή (Υπερέχει των Άγγλων)
Αμοιβές και κόστος διαδικασιών
Κατά πολύ χαμηλότερες
Ποιότητα προσφερόμενης υπηρεσίας 
Πολύ καλή


Από τον ως άνω πίνακα προκύπτει ότι η παράδοση και η διεθνής αποδοχή του Ελλαδικού χώρου για την διεξαγωγή ναυτικών διαιτησιών και διαμεσολαβήσεων είναι μηδενική.

Συνεπώς, είναι δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να αποφασίζεται ο Πειραιάς ως τόπος πιθανής διαιτησίας όταν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ανήκουν σε διαφορετικές χώρες όπου εύλογα το κάθε ένα από αυτά θα προτιμούσε την δική του χώρα.

Επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολα αποδεκτό, καταλήγουν σε τόπο ουδέτερο, διεθνώς αναγνωρισμένο και στις περισσότερες περιπτώσεις ο τόπος αυτός είναι το Λονδίνο.

Για τους ως άνω λόγους οι δραστηριότητες της Ενώσεως θα περιορίζονται πιθανόν προς το παρών σε συμβάσεις όπου και τα δύο μέρη ανήκουν σε Ελληνικά Συμφέροντα ή διαφορές που κυρίως προκύπτουν στον Ελλαδικό ή/και Μεσογειακό χώρο.

Ιστορικά, με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησαν οι διαιτησίες και σε άλλες χώρες όπως στην Αγγλία μέχρις ότου έγιναν παγκοσμίως γνωστές και αποδεκτές.

Εάν υπήρχε σήμερα ο οργασμός των μετασκευών και τον ναυπηγήσεων της δεκαετίας του 1960/1970 στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι η Ένωση θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ελληνική Ναυτιλία και συγχρόνως να αποκτήσει μια ισχυρή θέση στον διεθνή στίβο για διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις.

Εάν πάλι είχε ιδρυθεί η Ένωση εκείνη την εποχή, η δυνατότητές της θα ήσαν μηδαμινές δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν οι εμπειρογνώμονες που υπάρχουν σήμερα.

Είναι γνωστό ότι ίσως το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων ασχολείται και με αγοροπωλησίες πλοίων και με παραγγελίες νέων κατασκευών και ότι από εκεί έχουν κυρίως αποκτήσει την εμπειρία τους.

Είναι επίσης γνωστό ότι σε κάθε αγοραπωλησία πλοίου προηγείται η επιθεώρηση και η έκδοση σχετικής αναφοράς του τεχνικού και ακολουθεί η διαπραγμάτευση και η σύνταξη συμφωνητικού από τους δικηγόρους προς υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ίδια περίπου διαδικασία ακολουθείται και στις παραγγελίες νέων πλοίων όπου και πάλι προηγείται η διαπραγμάτευση των τεχνικών για την διαμόρφωση και αποδοχή των προδιαγραφών κατασκευής του πλοίου και ακολουθεί η σύνταξη του συμβολαίου κατασκευής από τους δικηγόρους προς υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τόσο το συμφωνητικό αγοραπωλησίας όσο και το συμβόλαιο κατασκευής νέου πλοίου έχουν την τελική ισχύ. Συνεπώς, η συμμετοχή των τεχνικών κατά την σύνταξη, διαπραγμάτευση και αποδοχή τους είναι απαραίτητη γιατί μόνον έτσι διασφαλίζεται η καταγραφή τεχνικών στοιχείων και λεπτομερειών που προκύπτουν από επιθεώρηση πλοίου σε περίπτωση αγοραπωλησίας, ή από τις διαπραγματεύσεις σε περίπτωση προδιαγραφών κατασκευής νέου πλοίου. Δυστυχώς η συμμετοχή των τεχνικών κατά την διαπραγμάτευση συμφωνητικών ή και συμβολαίων έχει κατά καιρούς θεωρηθεί μη αναγκαία  με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.

Διευκρινίζεται ότι ο κύριος λόγος που γίνεται αναφορά στις ως άνω διαδικασίες είναι για να δοθεί έμφαση εις το γεγονός ότι η παρουσία των τεχνικών στις διαβουλεύσεις που περιγράφονται μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην απόφαση της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί μελλοντική διαιτησία.

Τέλος πιστεύω ότι η ιδέα της ιδρύσεως της Ενώσεως ήταν λαμπρή, ότι πραγματοποιήθηκε την κατάλληλη εποχή και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ενήργησαν και ενεργούν σωστά και αποτελεσματικά.

Παρόλα αυτά για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των διαιτησιών και των διαμεσολαβήσεων, θεωρείται απολύτως αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ δικηγόρων και τεχνικών

Γεγονός είναι ότι το εγχείρημα που έχουμε αναλάβει απαιτεί πολύ χρόνο για να ορθοποδήσει και να καταξιωθεί διεθνώς αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς.

Και να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες πρωτίστως, πρέπει να προωθούμε οποιαδήποτε αξιόλογη προσπάθεια με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας και των δυνατοτήτων της!!

Σας ευχαριστώ.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login