II. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 10  [ Ασφαλιστικά μέτρα ]

 1. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάσσει, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, τα ασφαλιστικά μέτρα που θεωρεί αναγκαία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς, όπως και να εξαρτήσει τη λήψη τους έναντι ενός μέρους από την παροχή εγγυοδοσίας από το άλλο μέρος.

 2. Τυχόν άρνηση ενός μέρους να συμμορφωθεί με απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να ληφθεί υπόψη από το διαιτητικό δικαστήριο στην έκδοση της οριστικής του αποφάσεως.

Άρθρο 11  [ Πολυμερείς διαιτησίες ]

 1. Εφόσον δύο ή περισσότερα διαιτητικά δικαστήρια κρίνουν κατόπιν αιτήματος ενός μέρους ότι στις ενώπιόν τους εκκρεμούσες διαιτητικές διαδικασίες αναφύονται κοινά πραγματικά ή νομικά ζητήματα,  μπορούν να αποφασίσουν τη διενέργεια κοινής ακροαματικής διαδικασίας κατά τον προσφορότερο για την οικονομία της διαιτητικής διαδικασίας τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές τα αποδεικτικά μέσα στις από κοινού διενεργούμενες διαιτησίες καθίστανται κοινά, τα επιμέρους όμως διαιτητικά δικαστήρια δεν χάνουν την αυτοτέλειά τους και εκδίδουν χωριστές αποφάσεις.

 2. Εφόσον όλα τα μέρη συμφωνούν ρητά, δύο ή περισσότερες εκκρεμούσες διαιτησίες  στις οποίες εφαρμόζονται οι Κανόνες, μπορούν να συνενωθούν πλήρως με την δημιουργία ενιαίου κοινού διαιτητικού δικαστηρίου και την έκδοση κοινών αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι Πρόεδροι των διαιτητικών δικαστηρίων και οι τυχόν μοναδικοί διαιτητές, ορίζουν έναν εξ αυτών ως Πρόεδρο του ενιαίου διαιτητικού δικαστηρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 4 έως και 9 του άρθρου 6 των Κανόνων. Η διαιτητική διαδικασία στις πολυμερείς διαιτησίες της παρούσας παραγράφου διεξάγεται βάσει του άρθρου 14 των Κανόνων.

Άρθρο 12  [ Γενική αρμοδιότητα διαιτητών ]

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 των Κανόνων το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων της διαιτητικής διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχει ήδη σχετική συμφωνία των μερών. Παρεκκλίσεις από τους Κανόνες μπορούν να αποφασιστούν από το διαιτητικό δικαστήριο με ομόφωνη απόφασή του.

 2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τις προβλεπόμενες από τους Κανόνες προθεσμίες που σχετίζονται με τη διαιτητική διαδικασία, με αιτιολογημένη απόφασή του εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 5  [ Έναρξη διαιτησίας ]

 1. Η έναρξη της διαιτησίας επέρχεται με τη γνωστοποίηση από ένα μέρος σε άλλο εγγράφου με το οποίο δηλώνεται η προσφυγή στη διαιτησία των Κανόνων και, συνοπτικώς, τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την απαίτηση, το κατ' εκτίμησιν ύψος του αιτουμένου ποσού και κάθε άλλο αίτημα.

 2. Αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται στην Ένωση εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη της διαιτησίας.

Άρθρο 6  [ Ορισμός διαιτητών και αντικλήτων ]

 1. Εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας τα μέρη πρέπει να έχουν ορίσει από έναν διαιτητή το καθένα, εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι μονομελές. Ο ορισμός κάθε διαιτητή γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο. Κάθε μέρος, μαζί με τον ορισμό διαιτητή, πρέπει να ορίσει και αντίκλητο στο Νομό Αττικής. Από τον ορισμό του, στον αντίκλητο του κάθε μέρους θα γίνονται υποχρεωτικά όλες οι γνωστοποιήσεις από το διαιτητικό δικαστήριο και από τα μέρη.

 2. Ο ορισμός του μοναδικού διαιτητή γίνεται με συμφωνία των μερών εντός 15 εργασίμων ημερών από την έναρξη της διαιτησίας.

 3. Ο ορισμός του διαιτητή ή των διαιτητών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται είτε από τον Κατάλογο Διαιτητών, είτε και εκτός αυτού.

 4. Οι ήδη ορισθέντες διαιτητές εντός 5 εργασίμων ημερών από τον ορισμό του τελευταίου, προβαίνουν στον ορισμό του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου είτε από τον Κατάλογο Διαιτητών, είτε και εκτός αυτού.

 5. Σε περίπτωση μη ορισμού για οποιδήποτε λόγο διαιτητή ή διαιτητών κατά τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ο ορισμός αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης, από τον τηρούμενο Κατάλογο Διαιτητών εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από οποιοδήποτε μέρος.

 6. Ο ορισμός ενός διαιτητή, για την έναρξη των συναρτώμενων προς αυτόν προθεσμιών, προϋποθέτει και την αποδοχή του ορισμού του από τον ίδιο. Η αποδοχή του ορισμού αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του διαιτητή προς το ορίσαν αυτόν μέρος.

 7. Οι οριζόμενοι από τα μέρη διαιτητές, εφόσον ομοφωνούν, μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα της διαιτησίας μόνοι τους, μέχρι τον ορισμό ή την πλήρωση της κενωθείσας θέσεως του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου.

 8. Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου.

 9. Η αποδοχή από διαιτητή του ορισμού του γνωστοποιείται στην Ένωση, είτε από τον ίδιο είτε από το ορίσαν αυτόν μέρος, εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών.

Άρθρο 7  [ Ανεξαρτησία, αμεροληψία και ουδετερότητα διαιτητών ]

 1. Κάθε διαιτητής οφείλει να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος έναντι όλων των μερών της διαιτησίας. Εφόσον υφίσταται ενδεχόμενο να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την ανεξαρτησία ή αμεροληψία του, οφείλει να το γνωρίζει στα μέρη άμεσα ο ίδιος ο προτεινόμενος διαιτητής ή ο ήδη ορισθείς, εφόσον το ζήτημα αυτό γεννήθηκε μετά τον ορισμό του.

 2. Ο Πρόεδρος της Ένωσης, εφόσον ορίζει ο ίδιος τον μοναδικό ή τον τρίτο διαιτητή, θα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του αν η φύση της διαφοράς επιβάλει ο μοναδικός ή ο τρίτος διαιτητής να έχουν διαφορετική ιθαγένεια από αυτή των μερών ή/και των αρχικών δύο διαιτητών και θα προβαίνει ανάλογα στον ορισμό.

Άρθρο 8  [ Αντικατάσταση διαιτητών ]

 1. Εφόσον ένας διαιτητής παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του λόγω παραίτησης, θανάτου, ανάκλησης του ορισμού του με συμφωνία των μερών ή απόφασης για την εξαίρεσή του, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 των Κανόνων. Οι προθεσμίες του ως άνω άρθρου 6 αρχίζουν από την έγγραφη πρόσκληση που απευθύνει οποιοδήποτε μέρος για τον ορισμό αντικαταστάτη. Η διαδικασία του άρθρου 6 των Κανόνων εφαρμόζεται και όταν διαιτητής που ορίζεται απευθείας με τη συμφωνία ή ρήτρα διαιτησίας δεν αποδέχεται τον ορισμό του ή είναι αδύνατο να οριστεί.

 2. Αν ένας διαιτητής παραλείπει ή αδυνατεί να ενεργήσει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, η εξουσία του παύει με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιμελέστερου μέρους, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της προηγούμενης παραγράφου.

 3. Σε περίπτωση αντικατάστασης διαιτητή, το διαιτητικό δικαστήριο με τη νέα του σύνθεση αποφασίζει αν η διαιτητική διαδικασία θα συνεχιστεί ή θα επαναληφθεί εξ αρχής. Όταν όμως αντικαθίσταται ο μοναδικός διαιτητής, η διαιτητική διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

Άρθρο 9  [ Δικαιοδοσία διαιτητών ]

 1. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να κρίνει επί της δικαιοδοσίας του, της ύπαρξης και της ισχύος της συμφωνίας διαιτησίας. Εφόσον κρίνει ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί συγκεκριμένου αιτήματος ή ότι η συμφωνία διαιτησίας είναι ανύπαρκτη ή ανίσχυρη, εκδίδει αμελλητί σχετική απόφαση πριν εισέλθει στην εκδίκαση της ουσίας.

 2. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να κρίνει και επί οιουδήποτε άλλου ζητήματος καλυπτόμενου από τη διαιτητική συμφωνία και το οποίο ανέκυψε κατά τη διάρκεια της διαιτησίας και μέχρι την έκδοση της αποφάσεώς του.

 3. Με την επιφύλαξη αντίθετης ρυθμίσεως του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου, το διαιτητικό δικαστήριο έχει την εξουσία, πλην της επιδικάσεως της απαιτήσεως, να διατάσσει την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξεως, ή και κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική εξασφάλιση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της καταστάσεως.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login